Art. 6. - Zm.: ustawa o szkołach wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.14.98

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 1965 r.
Art.  6.

W dekrecie z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97) art. 58 otrzymuje następujące brzmienie:

"Art. 58. 1. Pracownikom, którzy wykonywali pracę naukową, przysługuje dodatek do renty w wysokości 50% renty.

2. Za pracę naukową w rozumieniu ust. 1 uważa się pracę:

1) w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych na stanowiskach:

a) profesora,

b) docenta etatowego,

c) starszego wykładowcy lub wykładowcy,

d) adiunkta,

e) starszego asystenta lub asystenta,

2) w Polskiej Akademii Nauk i jej placówkach naukowych na stanowiskach:

a) samodzielnego pracownika naukowo-badawczego,

b) adiunkta,

c) starszego asystenta lub asystenta,

d) pracownika techniczno-badawczego,

3) w instytutach naukowo-badawczych oraz innych placówkach uprawnionych w myśl przepisów o tych instytutach do zatrudniania pracowników naukowo-badawczych na stanowiskach:

a) samodzielnego pracownika naukowo-badawczego,

b) adiunkta,

c) starszego asystenta lub asystenta.

3. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia okres pracy naukowej uprawniającej do dodatku (ust. 1) oraz szczegółowe zasady przyznawania i obliczania tego dodatku."