Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.37.159

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1996 r.

USTAWA
z dnia 2 lutego 1996 r.
o zmianie ustawy o referendum gminnym.

Art.  1.

W ustawie z dnia 11 października 1991 r. o referendum gminnym (Dz. U. Nr 110, poz. 473 i z 1995 r. Nr 124, poz. 601) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Obwodowe komisje powołuje:

1) komisja terytorialna - w sprawie dotyczącej samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne lub w innej sprawie ważnej dla gminy,

2) wojewódzki komisarz wyborczy w sprawie odwołania rady gminy przed upływem kadencji.";

2) art. 40 otrzymuje brzmienie:

"Art. 40. 1. Podanie do wiadomości publicznej, w trybie art. 36 ust. 1, wyników referendum rozstrzygających o odwołaniu rady gminy przed upływem kadencji oznacza zakończenie działalności rady i - z mocy prawa - zarządu gminy.

2. W przypadku określonym w ust. 1 Prezes Rady Ministrów niezwłocznie wyznacza osobę, która pełni funkcję organów gminy do czasu wyboru nowych organów gminy, oraz zarządza, z zastrzeżeniem ust. 3, wybory przedterminowe do rady gminy.

3. W razie wniesienia protestu przeciwko ważności referendum w sprawie odwołania rady gminy przed upływem kadencji, do czasu rozstrzygnięcia sprawy w trybie art. 38, nie zarządza się wyborów przedterminowych."

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.