Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.28.164

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  2.

W ustawie z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) art. 39 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Przeniesienie kredytów między częściami, działami i rozdziałami wymaga uprzedniego zaopiniowania przez właściwe komisje rady narodowej."