Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.695

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 2014 r.

USTAWA
z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o zmianie ustawy o odpadach

Art.  1.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238) po art. 244 dodaje się art. 244a w brzmieniu:

"Art. 244a. 1. Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, wydana na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 252, oraz decyzja o zamknięciu składowiska odpadów, wydana na podstawie art. 54c ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 252, mogą być zmieniane w zakresie:

1) technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części;

2) harmonogramu działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów;

3) sposobu sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów, w tym monitoringu, oraz warunków wykonania tego obowiązku.

2. Prawa i obowiązki wynikające z decyzji, o których mowa w ust. 1, mogą być przeniesione na inny podmiot, jeżeli podmiot ten daje rękojmię prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z tych decyzji i wyrazi zgodę na przejęcie wszystkich praw i obowiązków wynikających z tych decyzji.

3. Organem właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, jest marszałek województwa, a w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych - regionalny dyrektor ochrony środowiska.".

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.