Art. 5. - Zm.: ustawa o ochronie informacji niejawnych oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.85.727

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2005 r.
Art.  5.

W ustawie z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wnioski, recenzje i umowy dotyczące projektów badawczych i projektów celowych, a także informacje otrzymane w toku postępowań dotyczących tych projektów stanowią tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 i 3 oraz art. 18 ust. 2.".