Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.41.175

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 1996 r.

USTAWA
z dnia 18 stycznia 1996 r.
o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Art.  1.

W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 43, poz. 163) w art. 74 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Właściwy minister w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych oraz Ministrem Finansów, na wniosek osoby fizycznej lub spółki prawa handlowego, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej utworzy jednostkę organizacyjną realizującą zadania wymienione w art. 2 ust. 2 lub ust. 3, może zastosować do tej jednostki określone przepisy niniejszej ustawy."

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.