Art. 5. - Zm.: ustawa o Inspekcji Sanitarnej oraz inne ustawy. - Dz.U.2002.37.329 - OpenLEX

Art. 5. - Zm.: ustawa o Inspekcji Sanitarnej oraz inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.37.329

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 kwietnia 2002 r.
Art.  5. 

Ilekroć w innych przepisach jest mowa o Inspekcji Sanitarnej, wojewódzkich, powiatowych lub portowych inspektorach sanitarnych, należy przez to rozumieć odpowiednio Państwową Inspekcję Sanitarną, państwowych wojewódzkich, państwowych powiatowych lub państwowych portowych inspektorów sanitarnych.