Art. 1. - Zm.: ustawa o gospodarce paliwowo-energetycznej. - Dz.U.1981.17.83 - OpenLEX

Art. 1. - Zm.: ustawa o gospodarce paliwowo-energetycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.17.83

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 1981 r.
Art.  1.

W ustawie z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. Nr 32, poz. 150, z 1971 r. Nr 12, poz. 117, z 1976 r. Nr 12, poz. 71 i z 1978 r. Nr 26, poz. 116) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Minister Gospodarki Materiałowej wydaje przepisy w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej w stosunku do jednostek gospodarki uspołecznionej w sprawach określonych w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów, po zasięgnięciu opinii odpowiednich komisji sejmowych.";

2)
w art. 5:
a)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przygotowywanie informacji, opinii i wniosków w sprawach gospodarki paliwowo-energetycznej",

b)
w ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Główny Inspektor Gospodarki Energetycznej podlega Ministrowi Gospodarki Materiałowej.

5. Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Gospodarki Materiałowej powołuje i odwołuje Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej oraz jego zastępców.",

c)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Gospodarki Materiałowej nada statut Głównemu Inspektoratowi Gospodarki Energetycznej.",

d)
dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Rada Ministrów może upoważnić inne organy do sprawowania kontroli gospodarki paliwowo-energetycznej w określonym zakresie.";

3)
w art. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister Gospodarki Materiałowej może zakazać użytkowania określonego urządzenia, które nie spełnia wymagań określonych w ust. 1."