Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.120.823

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lipca 2006 r.

USTAWA
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o zmianie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych

Art.  1.

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1262) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Na zasadach określonych w niniejszej ustawie Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych również regwarancji, gwarancji realizacji przedsięwzięcia oraz gwarancji dobrego wykonania kontraktu.";

2) w art. 2 w ust. 1:
a) uchyla się pkt 3,
b) uchyla się pkt 5 i 6,
c) dodaje się pkt 10-16 w brzmieniu:

"10) wniosek o udzielenie gwarancji - zlecenie udzielenia gwarancji spłaty kredytu, zlecenie udzielenia gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z emisji obligacji, zlecenie udzielenia gwarancji realizacji przedsięwzięcia, zlecenie udzielenia gwarancji dobrego wykonania kontraktu, zlecenie udzielenia regwarancji;

11) wykonawca przedsięwzięcia - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, uczestniczącą w realizacji przedsięwzięcia, w szczególności kredytobiorcę, pożyczkobiorcę, emitenta obligacji;

12) gwarancja - gwarancję w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.1));

13) gwarancja realizacji przedsięwzięcia - gwarancję udzielaną na rzecz podmiotu podejmującego decyzję o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej;

14) gwarancja dobrego wykonania kontraktu - gwarancję udzieloną na zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w celu realizacji przedsięwzięcia;

15) regwarancja - gwarancję udzieloną na zabezpieczenie gwarancji realizacji przedsięwzięcia udzielonej przez bank inny niż Bank Gospodarstwa Krajowego;

16) portfel kontraktów - zbiór pojedynczych umów zawartych w celu realizacji przedsięwzięcia, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji dobrego wykonania kontraktu na określony czas ustalono umową między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a innym bankiem.";

3) w art. 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Celem Funduszu jest zwiększenie możliwości wykorzystania środków Unii Europejskiej.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Środki Funduszu nie są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).";

4) w art. 4:
a) w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wypłaty zrealizowanych przez BGK gwarancji lub poręczeń udzielonych ze środków Funduszu;",

uchyla się pkt 2,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. BGK może wyodrębnić w ramach Funduszu, do wysokości ustalonej zgodnie z art. 7 ust. 2a, część środków zgromadzonych na rachunku, z przeznaczeniem na udzielanie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytu lub wykonania zobowiązań wynikających z emisji obligacji kredytobiorcom, pożyczkobiorcom lub emitentom obligacji, w przypadku gdy dla danego projektu nie uzyskano dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.";

5) w art. 7:
a) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) opiniowanie wniosków o ustanowienie limitu gwarancji lub poręczeń portfela kredytowego oraz limitu gwarancji portfela kontraktów;",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Komitet, na wniosek BGK, ustala wysokość środków, o których mowa w art. 4 ust. 3, na dany rok kalendarzowy, przy czym nie może być ona wyższa niż 15 % środków Funduszu zgromadzonych na rachunku według stanu na ostatni dzień roboczy poprzedniego roku kalendarzowego.

2b. Udzielanie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 4 ust. 3, odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.2)), obowiązujących przy udzielaniu gwarancji i poręczeń ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.";

6) art. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

"Art. 10. 1. BGK może udzielić gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu lub wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli kredyt lub środki z emisji obligacji są przeznaczone na realizację przedsięwzięcia.

2. BGK może udzielić gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu lub wykonania zobowiązań wynikających z obligacji bądź gwarancji dobrego wykonania kontraktu na wniosek wykonawcy przedsięwzięcia.

3. BGK może udzielić gwarancji realizacji przedsięwzięcia na wniosek wykonawcy przedsięwzięcia, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.3)) lub osobą prawną albo jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, niebędącą przedsiębiorcą, i który ubiega się o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację planowanego przedsięwzięcia.

4. BGK może udzielić regwarancji na wniosek banku, który udzielił gwarancji realizacji przedsięwzięcia.

Art. 11. BGK może udzielić gwarancji lub poręczenia ze środków Funduszu, jeżeli kwota jednostkowej gwarancji lub poręczenia nie przekracza równowartości w złotych 5.000.000 euro, a w przypadku gwarancji dobrego wykonania kontraktu - równowartości w złotych 500.000 euro, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 2 i 3.";

7) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Warunkiem udzielenia gwarancji lub poręczenia jest złożenie do BGK wniosku o udzielenie gwarancji lub poręczenia wraz z dokumentami zawierającymi dane umożliwiające dokonanie analizy, o której mowa w art. 13 ust. 1.";

8) w art. 13 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Gwarancji lub poręczenia nie udziela się, jeżeli z analizy, o której mowa w ust. 1, wynika, że podmiot, którego zobowiązania mają być objęte gwarancją lub poręczeniem, nie będzie w stanie wykonać tych zobowiązań.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku udzielenia bankom gwarancji lub poręczenia portfela kredytowego oraz udzielenia gwarancji portfela kontraktów.";

9) art. 14 otrzymuje brzmienie:

"Art. 14. Warunkiem udzielenia gwarancji lub poręczenia jest ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków gwaranta lub poręczyciela. Podstawowym zabezpieczeniem gwarancji lub poręczenia jest weksel "in blanco".";

10) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Opłata prowizyjna jest naliczana jednorazowo od kwoty udzielanej gwarancji lub poręczenia.";

11) art. 16-18 otrzymują brzmienie:

"Art. 16. 1. Gwarancja lub poręczenie spłaty kredytu nie obejmują odsetek ani innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu.

2. Gwarancja lub poręczenie wykonania zobowiązań wynikających z obligacji obejmują spłatę należności głównej bez odsetek i innych kosztów związanych z emisją obligacji.

3. Regwarancja obejmuje kwotę należności głównej wynikającą z gwarancji i nie obejmuje kosztów związanych z udzieleniem gwarancji.

4. Gwarancja dobrego wykonania kontraktu nie obejmuje kosztów związanych z zawarciem umowy.

5. Gwarancja realizacji przedsięwzięcia udzielana przez BGK obejmuje spłatę należności głównej.

6. Gwarancja lub poręczenie spłaty kredytu mogą być udzielone do wysokości 80 % kwoty kredytu.

7. Gwarancja lub poręczenie wykonania zobowiązań wynikających z obligacji mogą być udzielane do wysokości 80 % wartości nominalnej emisji obligacji.

8. Gwarancja realizacji przedsięwzięcia udzielana przez BGK nie może przekroczyć 80 % wartości przedsięwzięcia.

9. Gwarancja dobrego wykonania kontraktu może być udzielona do wysokości 80 % wartości umowy.

10. Regwarancja może być udzielona do wysokości 80 % kwoty gwarancji.

Art. 17. 1. BGK może udzielać gwarancji portfela kontraktów oraz gwarancji lub poręczenia portfela kredytowego.

2. Kwota pojedynczego poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu udzielonych w ramach portfela kredytowego lub pojedynczej gwarancji dobrego wykonania kontraktu udzielonej w ramach portfela kontraktów nie może przekroczyć równowartości w złotych 500.000 euro, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku gdy zleceniodawcą gwarancji lub wnioskującym o udzielenie poręczenia jest jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego, kwota pojedynczej gwarancji lub poręczenia nie może przekroczyć równowartości w złotych 5.000.000 euro.

4. Gwarancja lub poręczenie spłaty kredytu w ramach portfela kredytowego nie może być udzielona po uruchomieniu kredytu.

5. W przypadku gwarancji portfela kontraktów, wniosek o udzielenie gwarancji dobrego wykonania kontraktu jest składany za pośrednictwem banku.

Art. 18. Gwarancja lub poręczenie wykonania zobowiązań wynikających z obligacji stanowią częściowe zabezpieczenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.".

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127.