Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.41.177

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 1996 r.

USTAWA
z dnia 16 lutego 1996 r.
o zmianie ustawy o działalności gospodarczej.

Art.  1.

W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627 oraz z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22a:
a) w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem,
b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) jeżeli podmiot gospodarczy prowadzi przetwórstwo i obrót surowcami wtórnymi metali nieżelaznych (złomem) niezgodnie z art. 24a.";

2) w art. 22b wyrazy "art. 11 ust. 1 pkt 3 i 11" zastępuje się wyrazami "art. 11 ust. 1 pkt 2a, 3 i 11";
3) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu:

"Art. 24a. 1. Podmioty gospodarcze prowadzące przetwórstwo i obrót surowcami wtórnymi metali nieżelaznych (złomem) mają prawo i obowiązek żądania, przy zawieraniu umowy sprzedaży, dokumentu stwierdzającego tożsamość sprzedawcy surowców wtórnych metali nieżelaznych (złomu) i oświadczenia o pochodzeniu tych materiałów.

2. Podmioty gospodarcze mają obowiązek prowadzenia ewidencji umów, o których mowa w ust. 1."

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.