Art. 4. - Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1296

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2014 r.
Art.  4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1, pkt 2 lit. e i pkt 14, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.