Art. 3. - Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1296

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2014 r.
Art.  3.

Do orzeczeń sądów drugiej instancji wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 387 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.