Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.32.257

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 maja 1922 r.

USTAWA
z dnia 27 kwietnia 1922 r.
zmieniająca postanowienia §§ 152-162 ustawy dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Królestwie Polskiem z dnia 20 lutego 1849 r.

Art.  1.

Zamiast §§ 152 - 162 ustawy dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Królestwie Polskiem z d. 20 lutego 1849 r. (Dz. Pr. Tom, 42, str. 11 i następne) wprowadza się następujące:

Jako § 152:

"Synod Konstytucyjny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Składa się:

a) z członków Konsystorza,

b) z profesorów Wydziału teologicznego,

c) z wszystkich duchownych urzędujących przy parafjach,

d) z wybranych przez poszczególne parafie delegatów świeckich w ilości, odpowiadające liczbie istniejących przy każdej z nich urzędów pastorskich,

e) z wybranych przez filjału delegatów świeckich po jednym z każdego filijału, w którym liczba chrztów w roku 1913 wynosiła conajmniej 25".

Jako § 153:

"Wybory delegatów świeckich odbywają się W głosowaniu tajnem, bezpośredniem i równem. Prawo wybierania ma każdy członek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bez różnicy płci, który w dniu ogłoszenia wyborów ma lat 24, od pół roku przynajmniej mieszka w obrębia danej parafji i we wskazanym terminie zapisał się na liście wyborczej. Głosować można tylko osobiście. Prawo wybieralności ma każdy członek Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego, o ile ukończył lat 30".

Jako § 154:

"Przeprowadzenie wyborów jest obowiązkiem Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie, który zarazem wydaje przepisy i instrukcje w tym celu potrzebne i oznacza termin wyborów. Wybory odbyć się powinny w ciągu dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy"'

Jako § 155:

"Do udziału w Synodzie Konstytucyjnym powołane będą wszystkie parafje wyznania ewangelicko-augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej".

Jako § 156:

"Synod Konstytucyjny ma za zadanie przedewszystkiem nadanie Kościołowi Ewangelicko-Augsburskiemu w Polsce nowego "Statutu Organizacyjnego" oraz wypracowanie i zaprojektowanie sposobów uzgodnienia obowiązującego ustawodawstwa i położenia prawnego tego Kościoła z artykułem 115 Konstytucji Rzeczypospolitej".

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem Jej ogłoszenia, a wykonanie jej poleca się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.