Zm.: rozporządzenie z dnia 9 września 1931 r. w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.89.752

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 października 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH I MINISTREM SKARBU
z dnia 20 września 1932 r.
o zmianach w rozporządzeniu z dnia 9 września 1931 r. w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich.

Na podstawie art. 48 i 53 przepisów o organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem województwa śląskiego, ogłoszonych w załączniku do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 52, poz. 500) oraz art. 118 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co następuje:
Rozporządzenie z dnia 9 września 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 89, poz. 698) ulega następującym zmianom:
1)
w § 6 wyraz "października" zastępuje się wyrazem "grudnia";
2)
w § 20 liczba "1933" zastępuje się liczbą "1934".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.