Zm.: rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1924 r. o ustanowieniu komisyj lekarskich dla funkcjonarjuszów państwowych oraz wojskowo-lekarskich dla zawodowych wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.82.725

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 sierpnia 1928 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1924 r. o ustanowieniu komisyj lekarskich dla Funkcjonarjuszów państwowych oraz wojskowo - lekarskich dla zawodowych wojskowych.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U. R. P. z r. 1924 Nr. 6, poz. 46) zarządza się co następuje:
Punkt a ustępu 3 § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1924 r. o ustanowieniu komisyj lekarskich dla funkcjonarjuszów państwowych oraz wojskowo - lekarskich dla zawodowych wojskowych (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 355) otrzymuje następujące brzmienie:

"a) przedstawiciel dowódcy okręgu korpusu w stopniu oficera sztabowego z korpusu oficerów sądowych, względnie jego zastępca w takimże stopniu - jako przewodniczący".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.