Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.29.184

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 lipca 1964 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 5 marca 1959 r. w sprawie wykonywania kar aresztu orzeczonych przez kolegia karno-administracyjne przy prezydiach rad narodowych.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. z 1959 r. Nr 15, poz. 79 i Nr 69, poz. 434 oraz z 1961 r. Nr 7, poz. 46) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 marca 1959 r. w sprawie wykonywania kar aresztu orzeczonych przez kolegia karno-administracyjne przy prezydiach rad narodowych (Dz. U. z 1959 r. Nr 20, poz. 126 i z 1961 r. Nr 25, poz. 121) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) wydane w trybie postępowania przyspieszonego orzeczenia, w których ustalono karę aresztu zastępczego, w stosunku do osoby, co do której wykonanie tej kary byłoby uniemożliwione wskutek braku stałego miejsca zamieszkania lub ze względu na stałe zmienianie przez tę osobę miejsca pobytu bez zameldowania, jeżeli ukarany nie uiści grzywny natychmiast po jej orzeczeniu i doręczeniu mu wezwania do jej wpłacenia.";

2) w § 5a po wyrazach "wykonanie zasadniczej" dodaje się wyrazy "lub zastępczej".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.