Zm.: rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1922 r. w przedmiocie wymiarów i liczby pomieszczeń w budynkach publicznych szkół powszechnych i domach mieszkalnych dla nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.64.524

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO W POROZUMIENIU Z MINISTRAMI: SKARBU, SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ROBÓT PUBLICZNYCH
z dnia 15 maja 1931 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1922 r. w przedmiocie wymiarów i liczby pomieszczeń w budynkach publicznych szkół powszechnych i domach mieszkalnych dla nauczycieli.

Na podstawie art. 5 i art. 11 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o budowie publicznych szkół powszechnych (Dz. U. R. P. Nr. 18, poz. 144) zarządza się co następuje:
Rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr . 45, poz. 383) zmienione i uzupełnione rozporządzeniem z dnia 28 lutego 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 245) ulega następującym zmianom:
1)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Zezwala się na wznoszenie budynków szkolnych częściami, plan całego budynku szkolnego musi być jednak zgóry zatwierdzony".

2)
Po § 12 dodaje się nowy § 13 o następującem brzmieniu:

"§ 13. W okresie przejściowym zezwala się, o ile przepisy prawa budowlanego nie stoją temu na przeszkodzie, na wznoszenie drewnianych budynków dla publicznych szkół powszechnych poniżej norm podanych w tablicy II (program minimalny). W budynkach tych powierzchnia podłogi izb szkolnych (klas) nie może być mniejsza niż 50 m2, wysokość izb lekcyjnych i pomieszczeń rekreacyjnych nie może być mniejsza niż 3,2 m, a pomieszczenia rekreacyjne (korytarze) muszą mieć szerokość co najmniej 2,1 m. Powierzchnia podłogi mieszkań dla kierowników nie może być mniejsza niż 60 m2, a mieszkań dla woźnych nie mniejsza niż 30 m2. Powierzchnia podłogi wymienionych w § 10 mieszkań nauczycielskich nie może być mniejsza niż 60 m2 dla mieszkań 3- lub 2-pokojowych z kuchnią i 30 m2 dla mieszkań 1-pokojowych z kuchnią".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.