§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 4 lutego 1953 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.53.266

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 1954 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Żeglugi z dnia 4 lutego 1953 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym (Dz. U. Nr 14, poz. 58) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zabrania się uprawiania w okresie od 1 maja do 15 czerwca rybołówstwa na Zalewie Wiślanym w strefie przybrzeżnej, w odległości 500 m od miejsc porośniętych twardą roślinnością wodną (trzcina, sitowie i pałka), a tam gdzie jej brak - w odległości 1 km od brzegu. Powyższy zakaz nie dotyczy połowów ryb za pomocą żaków, mieroży, więcierzy, niewodów stawnych i sprzętu haczykowego.",

b)
po ust. 1 dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zabrania się uprawiania w okresie od 15 kwietnia do 15 czerwca połowów ryb niewodami dobrzeżnymi na obszarze całego Zalewu Wiślanego, z wyjątkiem węgorza (Anquilla anquilla) i śledzia (Clupea harengus membras), których połowów można dokonywać na całym obszarze Zalewu, oprócz strefy przybrzeżnej określonej w ust. 1.",

c)
dotychczasowy ust. 2 otrzymuje kolejną numerację 3;
2)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Wszelki sprzęt czynny (aktywny) stosowany na Zalewie Wiślanym powinien być oznakowany i zarejestrowany w Gdańskim Urzędzie Morskim. Sposób oznakowania i rejestracji sprzętu czynnego określi Gdański Urząd Morski.";

3)
w całym rozporządzeniu wyrazy "Morski Urząd Rybacki" zastępuje się wyrazami "Gdański Urząd Morski" w odpowiednim przypadku.