Zm.: rozporządzenie z dnia 30 maja 1923 r. w przedmiocie organizacji Państwowego Monopolu Tytoniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.87.661

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 18 listopada 1929 r.
o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 maja 1923 r. w przedmiocie organizacji Państwowego Monopolu Tytoniowego (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 507).

Na podstawie art. 17, 19 i 62 ustawy z dnia 1-go czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. Nr. 47, poz. 409) zarządzam co następuje:
W postanowieniach rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 maja 1923 r. w przedmiocie organizacji Państwowego Monopolu Tytoniowego w wykonaniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 507) wprowadza się następujące zmiany:
1)
Paragraf 8 wspomnianego rozporządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

"Państwowy Monopol Tytoniowy będzie odpisywał corocznie z osiągniętego zysku:

A. na fundusz amortyzacyjny:

a) 2% od wartości murowanych zabudowań mieszkalnych,

b) 3% od wartości murowanych zabudowań fabrycznych,

c) 5% od wartości zabudowań drewnianych,

d) 10 - 15 % od wartości maszyn i

e) 10% od wartości innych ruchomości.

Jako wartość należy przyjąć pierwotną cenę nabycia, względnie własny koszt wzniesienia.

B. na fundusz ubezpieczenia od klęsk elementarnych:

1% od wartości posiadanego majątku i to dopóki fundusz ten nie osiągnie wysokości równej 10% wartości bilansowej majątku, poczem dotowanie funduszu ubezpieczeniowego ulega przerwaniu, a wznawia się w razie obniżenia się wskazanego wyżej stosunku".

2)
Paragraf 9 wspomnianego rozporządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

"Za zgodą Ministra Skarbu Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego może użyć z czystego zysku:

a) nie więcej niż 5% na nagrody pieniężne, zapomogi i cele opieki społecznej dla pracowników Państwowego Monopolu Tytoniowego,

b) łącznie nie więcej niż 2% na fundusz uprawy tytoniu i inne fundusze związane z działalnością Państwowego Monopolu Tytoniowego.

Minister Skarbu może, na wniosek Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego, przeznaczyć z czystego zysku odpowiednią część na powiększenie kapitału obrotowego Państwowego Monopolu Tytoniowego".

3)
W paragrafie 15 wspomnianego rozporządzenia skreśla się zdanie końcowe o brzmieniu:

"Ogólny wydatek roczny na remuneracje nie może przekraczać 5% czystego zysku fabrykacyjnego a obliczonego wedle § 6".

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.