Zm.: rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1919 r. w przedmiocie odpowiedzialności Zarządu pocztowego za krajowe przesyłki pocztowe i telegramy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.49.440

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 20 czerwca 1922 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia z dn 29 sierpnia 1919 r. w przedmiocie odpowiedzialności Zarządu pocztowego za krajowe przesyłki pocztowe i telegramy.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 27 maja 1919 roku o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. P. P. P. № 44 poz. 310) i w porozumieniu z Ministrem Skarbu, zarządza się co następuje:
Ustęp 2a artykułu 1 rozporządzenia 2 dnia 29 sierpnia 1919 r. w przedmiocie odpowiedzialności zarządu pocztowego za krajowe przesyłki pocztowe i telegramy (Dz. U. R. P. № 78 poz. 441) otrzymuje następujące brzmienie:

"Przy listach wartościowych i paczkach z podaną wartością odszkodowanie nie może przekraczać wartości podanej przez wysyłającego, przy paczkach zaś bez podanej wartości nie może przekraczać sumy 200 mk. za każdy kilogram wagi brutto, przyczem część klg. liczy się za cały kilogram".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1922 r. i ma zastosowanie do paczek nadanych oraz do paczek, za które zaistniała odpowiedzialność zarządu pocztowego począwszy od dnia 1 lipca 1922 roku.