Zm.: rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. o pracach wzbronionych kobietom.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.18.109

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 lutego 1959 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. o pracach wzbronionych kobietom.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet (Dz. U. Nr 65, poz. 636 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
W wykazie prac wzbronionych kobietom, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. o pracach wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 12, poz. 96) wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prace pod ziemią we wszystkich kopalniach";

2)
skreśla się pkt 5 i 6;
3)
dodaje się pkt 73-92 w brzmieniu:

"XVII. Rolnictwo.

73. Prace w charakterze traktorzystów i pomocników traktorzystów.

74. Wysiewanie nawozów sztucznych i inne manipulacje nawozami sztucznymi, prace przy użyciu środków owadobójczych i grzybobójczych, prace przy suchej zaprawie ziarna (bejcowaniu).

75. Podawanie zboża do bębna młocarni.

76. Kobietom ciężarnym - zbieranie ziemniaków za kopaczką.

77. Obsługa buhajów, ogierów i knurów, obsługa bydła dotkniętego brucelozą. Kobietom w ciąży i karmiącym - obsługa zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi.

78. Usuwanie ubitego nawozu zwierzęcego z zabudowań gospodarczych bez zastosowania urządzeń do krajania.

79. Prace na targowicy w obwodzie urzędowego badania zwierząt.

80. Praca w ekipach dezynfekcyjno-epizootiologicznych.

81. Prace przy połowach.

82. Prace przy wydobywaniu torfu.

XVIII. Leśnictwo.

83. Przygotowywanie gleby do sadzenia lasu w ciężkich warunkach terenowych (bagnistych, skalistych) lub przy użyciu mechanicznych pługów leśnych.

84. Trzebież lasu, obcinanie gałęzi drzew stojących, zbieranie nasion i szyszek z drzew stojących.

85. Prace przy użyciu środków owadobójczych i grzybobójczych.

86. Ręczne i mechaniczne ścinanie drzew, ogławianie, ręczne korowanie drewna, pozyskiwanie karpiny, zrywka drewna oraz załadunek, wyładunek i transport dłużyc, kłód i karpiny, obracanie i układanie w stosy (mygłowanie) dłużyc, kłód i karpiny oraz rozbieranie stosów.

87. Wyrzynka drewna na poszczególne asortymenty, poprzeczne przerzynanie dłużyc i kłód, ciosanie kłód siekierą i toporem, ręczne rąbanie karpiny, obsługa rębałek.

88. Bezpośrednia obsługa traków i podtracza, obsługa pił tarczowych do obcinania tarcicy oraz pił taśmowych do przecierania kłód.

89. Rozdzielanie, oczyszczanie i przerób produktów suchej destylacji drewna, oczyszczanie retort, ekstraktorów i kotłów destylacyjnych oraz zbiorników po produktach destylacji.

90. Ekspedycja i rozładunek żywicy, kalafonii i terpentyny w beczkach oraz wylewanie z beczek do zbiorników.

91. Zestawianie i rozbieranie tratew oraz spławianie drewna.

92. Prace przy zabudowywaniu potoków górskich."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.