Zm.: rozporządzenie z dnia 27 października 1927 r. o przerachowaniu długów rentowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.101.899

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 grudnia 1928 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 1927 r. o przerachowaniu długów rentowych.

Na podstawie §§ 35 e i 35 f rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych w brzmieniu, ustalonem w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 213) zarządza się co następuje:
Do § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 1927 r. o przerachowaniu długów rentowych (Dz. U. R. P. Nr. 101, poz. 879) dodaje się następujący ustęp:

"W wyjątkowych wypadkach, zależnie od oceny Państwowego Banku Rolnego, przepis powołany w ustępie pierwszym może być również zastosowany do zaległych należności Skarbu Państwa, których termin płatności przypadał w okresie od dnia 1 stycznia 1925 r. do dnia 1 stycznia 1928 r."

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.