Zm.: rozporządzenie z dnia 26 marca 1924 roku o wykonaniu ustaw z dnia 11 grudnia 1923 roku i z dnia 13 lutego 1924 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.55.393

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 maja 1925 r.
zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. o wykonaniu ustaw z dnia 11 grudnia 1923 r. i z dnia 13 lutego 1924 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.

Na zasadzie art. 82, 83, 86 i 109 ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U. R. P. z r. 1924 № 6 poz. 46) oraz art. 2 ustawy z dnia 13 lutego 1924 r., zmieniającej niektóre postanowienia ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. z r. 1924 № 6 poz. 46) o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U. R. P. № 18 poz. 178), zarządza się co następuje:
Ustęp 2 § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. o wykonaniu ustaw z dnia 11 grudnia 1923 r. i z dnia 13 lutego 1924 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U. R. P. № 32 poz. 320) otrzymuje brzmienie następujące:

"Przy obliczaniu ryczałtu, celem zwrotu kosztów przesiedlenia bierze się za podstawę to uposażenie służby czynnej, które funkcjonarjusz państwowy względnie zawodowy wojskowy pobierał ostatnio przed przeniesieniem w stan spoczynku, przy uwzględnieniu wartości mnożnej w dniu dokonanego przesiedlenia (zameldowania się na nowem miejscu za mieszkania) względnie w dniu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej".

Ustęp 1 § 11 wymienionego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów skreśla się.
Pierwszy ustęp § 44 wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów otrzymuje brzmienie następujące:

Do art. 82, 83, 86, 95, 99, 102, 103, 104 i 108 ustawy.

Celem wymierzenia uposażenia emerytalnego funkcjonarjuszom państwowym (art. 2 ustawy) oraz zawodowym wojskowym, przeniesionym w stan spoczynku, względnie zwolnionym przed dniem 1 października 1923 r. jako też w celu wymierzenia zaopatrzenia emerytalnego osobom po nich pozostałym, o ile zmarli przed dniem 1 października 1923 r. postanawia się zaszeregowanie tych funkcjonarjuszów, oraz zawodowych wojskowych do poszczególnych grup uposażenia, według następujących zasad:

Wymienionych poniżej w rozdziale I i II emerytów zalicza się do szczebla a odpowiedniej grupy.

W rozdziale I § 44 w punkcie f) po wyrazach "Gażystów bez rangi" dodać należy wyraz "chorążych".

W rozdziale II punkt C) skreślić należy wyrazy "Podoficerów zawodowych ...... XVI" a na to miejsce wstawić:

"Podoficerów zawodowych, którzy pobierali uposażenie miesięczne ...... XIV.

Podoficerów zawodowych, którzy pobierali żołd ...... XVI".

Rozdział III § 44 wymienionego w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów otrzymuje brzmienie następujące:

Funkcjonarjuszów państwowych (art. 2 ustawy), którzy przeszli w stan spoczynku ze służby polskiej i którym wymierzono uposażenie emerytalne, w myśl ustawy z dnia 28 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 70 poz. 466) od uposażenia pobieranego według jednej z ustaw z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65 poz. 429-436) zalicza się do poszczególnych grup i szczebli uposażenia według zasad następujących:

1) przy zaliczaniu do odpowiednich grup uposażenia stosuje się odnośnie do:

a) funkcjonarjuszów państwowych, którym wymierzono uposażenie emerytalne na zasadach ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. R. P. № 65 poz. 429) - postanowienia art. 100 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U. R. P. № 116 poz. 924);

b) pracowników polskich kolei państwowych - postanowienie art. 104 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U. R. P. № 116, poz. 924);

c) funkcjonarjuszów policji państwowej - postanowienia art. 20 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U. R. P. № 116 poz. 924);

d) oficjantów (oficjantek) kancelaryjnych - postanowienia zawarte w rozdziale I punkt c § 44 wymienionego w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów;

e) profesorów zwyczajnych szkół akademickich zalicza się do IV grupy uposażenia, profesorów nadzwyczajnych tych szkół do V grupy uposażenia;

f) nauczycieli i dyrektorów szkół średnich ogólnokształcących, seminarjów nauczycielskich i preparand, wizytatorów, inspektorów szkolnych i zastępców inspektorów szkolnych i tych, którzy pobierali uposażenie czynne, jak nauczyciele (dyrektorowie) szkół średnich do tej grupy uposażenia, która odpowiada cyfrowo stopniowi służbowemu, według którego pobierali ostatnio w służbie czynnej dodatek drożyźniany według art. 3 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. Na 65 poz. 433);

g) nauczycieli szkół powszechnych i osób pobierających takie same uposażenie do tej grupy uposażenia, która odpowiada cyfrowo stopniowi służbowemu, według którego pobierali zasadniczą płacę miesięczną według art. 1 względnie art. 3 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65 poz. 434);

h) instruktorów szkół zawodowych do tej grupy uposażenia, która odpowiada cyfrowo stopniowi służbowemu, według którego pobierali ostatnio w służbie czynnej dodatek drożyźniany według ostatniego ustępu art. 5 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65 poz. 435);

i) sędziów i prokuratorów - postanowienia art. 2 i 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem oraz prokuratorów (Dz. U. R. P. № 134 poz. 1107).

2) Emerytowanych wojskowych wojsk polskich, którzy przeszli w stan spoczynku przed dniem 1 października 1923 r. szereguje się do następujących grup:

generałabroniirównorzędnychdoIIgrupyuposażenia
"dywizjii""III""
"brygady"""IV""
pułkownika"""III""
podpułkownika i majorairównorzędnychdoVIgrupyuposażenia
kapitana irównorzędnych"VII""
porucznika"""VIII""
podporucznikairównorzędnych"IX""
podchorążego"""XII""
chorążego"""X""
st. sierżanta, st. wachmistrza, st. ogniomistrza, st. bosmana, st. sierżanta żandarmerji, st. majstra wojskowego"XI""
sierżanta, wachmistrza, ogniomistrza, bosmana, sierżanta żandarmerji, majstra wojskowego"XII""
plutonowego, bosmanmata, st. żandarma, mł. majstra wojsk."XIII""
kaprala, mata, żandarma, podmajstrzego"XIV""

3) Zaliczenie funkcjonarjuszów państwowych, wymienionych pod 1 oraz emerytowanych wojskowych wojsk polskich, wymienionych pod 2, do szczebli w porębie danej grupy następuje na zasadach art. 98 oraz ostatniego ustępu art. 100 względnie odnośnie do nauczycieli publicznych szkół powszechnych art. 106 lit. d, e i f ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U. R. P. № 116, poz. 924) względnie postanowień art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem, oraz prokuratorów (Dz. U. R. P. № 134 poz. 1107).

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 1923 r.
1 § 5:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 1928 r. (Dz.U.28.66.606) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1923 r. w stosunku do tych emerytowanych nauczycieli publicznych szkół powszechnych, względnie wdów i sierot po nich, którym do dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia nie przerachowano zaopatrzeń emerytalnych.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 1925 r. (Dz.U.25.116.827) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1926 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 1928 r. (Dz.U.28.66.606) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 1928 r. w stosunku do tych, którym przerachowanie zaopatrzeń według rozporządzenia zmieniającego już uskuteczniono.