Zm.: rozporządzenie z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie lnu i pakuł lnianych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.14.79

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 16 lutego 1935 r.
w porozumieniu z Ministrami: Przemyślu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie lnu i pakuł lnianych.

Na podstawie art. 23 ust. 1 lit. b] rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnem (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 610) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie lnu i pakuł lnianych (Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 880) wprowadza się następujące zmiany:

I. w tytule i § 6 skreśla się słowa: "i pakuł lnianych",

II. paragrafowi I nadaje się następujące brzmienie: "Przy wywozie zagranicę lnu czesanego oraz lnu trzepanego, wytworzonych na polskim obszarze celnym, przyznaje się zwrot cła, uiszczonego za sprowadzone z zagranicy i zużyte do wytwarzania powyższych towarów narzędzia i maszyny, według następujących norm:

1) za 100 kg lnu czesanego, zawierającego najwyżej do 4% paździerzy lub innych zanieczyszczeń zł 10.-

2) za 100 kg lnu trzepanego standaryzowanego " 5.-

Stawki zwrotu cła należy rozumieć od 100 kg wagi netto".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 14-go dnia po ogłoszeniu.