Zm.: rozporządzenie z dnia 22 listopada 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.41.285

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 października 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW I MINISTRÓW PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ ZDROWIA
z dnia 15 września 1952 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 22 listopada 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych.

Na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a) oraz ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. z 1928 r. Nr 35, poz. 325, z 1931 r. Nr 64, poz. 533, z 1934 r. Nr 95, poz. 854 i z 1950 r. Nr 36, poz. 330) oraz art. 2 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zapobieganiu chorobom zawodowym i ich zwalczaniu (Dz. U. z 1927 r. Nr 78, poz. 676, z 1931 r. Nr 64, poz. 531 i z 1934 r. Nr 95, poz. 854) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 22 listopada 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych (Dz. U. Nr 65, poz. 447) wprowadza się następującą zmianę:

§ 170 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"4) przepisy §§ 4, 5 ust. 2, 6, 7, 9, 19, 20, 21, 22, 24, 36, 37, 77, 93, 99 - w 2 lata,".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.