Zm.: rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1952 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania... - Dz.U.1957.12.67 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1952 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.12.67

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 marca 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 lutego 1957 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1952 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego.

Na podstawie art. 19 ust. 3, art. 28 ust. 3 i art. 39 dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym (Dz. U. z 1949 r. Nr 46, poz. 340, z 1951 r. Nr 31, poz. 239, z 1954 r. Nr 25, poz. 93 i z 1956 r. Nr 54, poz. 246) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1952 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego (Dz. U. z 1953 r. Nr 2, poz. 2, z 1954 r. Nr 16, poz. 60 i z 1956 r. Nr 7, poz. 32) wprowadza się następujące zmiany:
1)
skreśla się § 2 ust. 2;
2)
skreśla się § 3 ust. 4;
3)
w § 4 ust. 1 dodaje się pkt c) w brzmieniu:

"c) strony nie wyznaczyły arbitrów lub wyznaczeni przez nich arbitrzy nie przybyli na posiedzenie zespołu orzekającego komisji arbitrażowej.";

4)
skreśla się § 5;
5)
skreśla się § 20;
6)
w § 21 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Terminy przewidziane w ust. 1 nie biegną w stosunku do jednostki nie podlegającej arbitrażowi resortowemu w okresie od daty zawiadomienia jej przez resortową komisję arbitrażową o toczącym się sporze między jednostkami podlegającymi arbitrażowi resortowemu do dnia uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w tym sporze.";

7)
w § 29 ust. 1 skreśla się pkt b);
8)
w § 31 ust. 2 skreśla się wyrazy "zawiadamia o tym organ nadzorczy strony oraz ";
9)
w § 62 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Stronom służy odwołanie od orzeczeń okręgowych komisji arbitrażowych, jeżeli wartość przedmiotu zaskarżenia przekracza 1000 zł. Ograniczenie to nie dotyczy orzeczeń odrzucających wniosek (§ 29 ust. 3) i zawieszających postępowanie (§ 49).";

10)
w § 67 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Powołane przez stronę w odwołaniu nowe fakty lub dowody mogą być przez Główną Komisję Arbitrażową pominięte, jeżeli strona mogła z nich skorzystać w postępowaniu przed komisją okręgową, chyba że potrzeba ich powołania uzasadniona jest treścią zaskarżonego orzeczenia.";

11)
w § 77 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku gdy przedmiotem roszczenia jest należność pieniężna nie przekraczająca kwoty 5.000 zł, prezes komisji arbitrażowej może na wniosek powoda lub z urzędu wydać nakaz zapłaty bez wzywania pozwanego do złożenia wyjaśnień.";

2) w ust. 2 skreśla się wyrazy "za wykonaną dostawę, robotę lub usługę".

Wnioski o rozpoznanie sprawy przez Główną Komisję Arbitrażową w pierwszej instancji, złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, podlegają rozpatrzeniu przez tę Komisję.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Finansów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1957 r.