§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 19 listopada 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie maszyn włókienniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.1.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 1930 r.
§  1.
Paragraf 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 listopada 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie maszyn włókienniczych (Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 851), w brzmieniu nadanem rozporządzeniem z dnia 23 kwietnia 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 325), otrzymuje brzmienie następujące:

"Przy wywozie zagranicę maszyn włókienniczych oraz ich części wytworzonych w kraju przyznaje się zwrot cła, uiszczonego za sprowadzone z zagranicy zużyte do wyrobu tych towarów materjały, podług następujących norm: za 100 kg maszyn włókienniczych: tkackich (krosien mechanicznych), pomocniczych (żakardowych i nicielnicowych), przędzalniczych, przygotowawczych oraz do apretury, wymienionych w poz. 167 p. 20 b), c) i d), 22, 23, 24 i 25 tar. celn., jak również części tychże maszyn - zł 29-".