Zm.: rozporządzenie z dnia 17 września 1928 r. w sprawie zaopatrzenia byłych skazańców politycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.59.480

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU W POROZUMIENIU Z MINISTRAMI PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ, SPRAW WEWNĘTRZNYCH I SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 sierpnia 1930 r.
w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia z 17 września 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 767) w sprawie zaopatrzenia byłych skazańców politycznych.

Na podstawie art. 10 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o zaopatrzeniu byłych skazańców politycznych (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 245) zarządza się co następuje:
§ 13 rozporządzenia z dnia 17 września 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 767) otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 13. Najpóźniej do dni 30-tu od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia winny stowarzyszenia byłych więźniów politycznych przedstawić Ministrowi Skarbu listę 6-u osób każde, celem powołania w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej z pośród nich dwóch przedstawicieli do komisji kwalifikacyjnej.

Przedstawiciele ci są powoływani do komisji na okres trzech lat z zastrzeżeniem Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej prawa wcześniejszego odwołania tych przedstawicieli.

W razie śmierci lub ustąpienia w okresie kadencji z komisji kwalifikacyjnej jednego lub obu przedstawicieli z liczby zaproponowanych przez stowarzyszenia winny one na wezwanie Ministra Skarbu przedstawić w ciągu dni 30-u nową listę osób, proponowanych na wakujące miejsca".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.