Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.21.174

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 3 marca 1922 r.
o częściowej zmianie art. 18 rozporządzenia z dnia 17 września 1920 r., w przedmiocie regulaminu nauki i służby w państwowych szkołach położnych na obszarach b. zaboru austrjackiego.

Na zasadzie art. 2 punktu 15 i 16 Zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63, poz. 371) zarządza się co następuje:
§  1. Ustąp pierwszy art. 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 17 września 1920 r. w przedmiocie regulaminu nauki i służby w państwowych szkołach położnych na obszarze b. zaboru austrjackiego (Dz. U. R. P. № 98 poz. 651) otrzymuje brzmienie następujące:

"Za egzamin ścisły uiścić ma kandydatka taksą 1.000 mk. pol. z czego każdy członek Komisji egzaminacyjnej otrzymuje po 200 mk. pol., reszta zaś taksy, po potrąceniu kosztu sporządzenia dyplomu wraz z należytością stemplową, przeznaczona jest na potrzeby szkoły".

§  2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.