§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 13 września 1956 r. w sprawie środków odurzających.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.33.190

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 1960 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministrów Zdrowia oraz Handlu Zagranicznego z dnia 13 września 1956 r. w sprawie środków odurzających (Dz. U. Nr 42, poz. 196 i z 1958 r. Nr 43, poz. 212) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 25 dodaje się § 25a w brzmieniu:

"§ 25a. 1. Apteki wyznaczone przez właściwe do spraw zdrowia organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych mogą wydawać środki odurzające na zapotrzebowanie statków morskich, posiadających zezwolenie na nabywanie, posiadanie i stosowanie tych środków.

2. Zapotrzebowanie powinno być podpisane przez kapitana statku i potwierdzone przez portowego inspektora sanitarnego.

3. Apteka jest obowiązana odnotować każdą ilość wydanego środka odurzającego na odwrocie zezwolenia na nabywanie, posiadanie i stosowanie środków odurzających przez statek morski.

4. Przepisy § 19 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.";

2)
po § 36 dodaje się nowy rozdział VIIa pod tytułem "Nabywanie i stosowanie środków odurzających przez statki morskie" obejmujący §§ 36a i 36b w brzmieniu:

"§ 36a. 1. Statki morskie, na podstawie zezwoleń wydawanych przez właściwe do spraw zdrowia organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych właściwych ze względu na porty macierzyste, mogą nabywać, posiadać i stosować do celów leczniczych następujące środki odurzające:

1) Cocainum hydrochloricum a 0,1,

2) Codeinum phosphoricum tabl. a 0,02,

3) Guttae Inoziemcovi,

4) Morphium hydrochloricum amp. a 0,01 lub 0,02 in 1 ml,

5) Omnoponum amp. a 0,02 in 1 ml,

6) Psychedrin tabl. a 0,005,

7) Pulvis Ipecacuanhae opiatus tabl. a 0,25,

8) Tinctura Opii Simplex.

2. Właściwy do spraw zdrowia organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej wydaje zezwolenie na wniosek armatora na okres nie przekraczający 3 lat. W zezwoleniu określa się asortyment środków odurzających zgodnie z zestawem leków zatwierdzonym dla danego typu statku morskiego.

§ 36b. 1. Na statkach morskich odpowiedzialnym za gospodarkę i dysponowanie środkami odurzającymi jest lekarz okrętowy, a w razie jego braku - osoba wykonująca opiekę zdrowotną nad pasażerami i załogą.

2. Lekarz okrętowy lub inna osoba określona w ust. 1 jest zobowiązana prowadzić książkę kontroli środków odurzających według wzoru określonego w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

3. W książce kontroli nie wpisuje się środków odurzających wymienionych w § 36a ust. 1 pkt 2 i 3. Przepisy § 17 ust. 2, 3, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.";

3)
po § 38 dodaje się § 38a w brzmieniu:

"§ 38a. Zapas środków odurzających na statku morskim nie może przekraczać ilości tych środków przewidzianej w zestawie leków zatwierdzonym dla danego typu statku morskiego.";

4)
wprowadza się załącznik nr 11 do rozporządzenia w brzmieniu:

"Załącznik nr 11.

KSIĄŻKA KONTROLI ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

na statku morskim ...................................

(nazwa i port macierzysty statku)

.....................................................

(nazwa środka odurzającego, postać, dawka)

PrzychódRozchód
Lp.Data otrzymaniaOd kogo otrzymano (firma), numer rachunku, dataIlośćLp.Data wydaniaIlość wydaniaImię i nazwisko choregoRozpoznanie chorobyPodpis wydającegoSaldo