Zm.: rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1949 r. o poborze podatku dochodowego w formie ryczałtu od rybaków morskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.57.286

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1954 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 września 1954 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1949 r. o poborze podatku dochodowego w formie ryczałtu od rybaków morskich.

Na podstawie art. 11 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 13 czerwca 1949 r. o poborze podatku dochodowego w formie ryczałtu od rybaków morskich (Dz. U. Nr 39, poz. 280) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podatkowi dochodowemu w formie ryczałtu podlegają:

1) rybacy łodziowi, którzy posiadają kartę rybacką wydaną przez właściwy organ administracji morskiej i dokonują połowów na łodziach własnych, dzierżawionych lub użytkowanych,

2) samodzielni rybacy kutrowi

- pod warunkiem zawarcia z państwowym przedsiębiorstwem skupu umowy kontraktacyjnej na dostawę ryb.",

2)
w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podatnicy podlegający zryczałtowanemu podatkowi na zasadzie niniejszego rozporządzenia mogą być pociągnięci przez właściwy organ finansowy do opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych za cały rok podatkowy w przypadku stwierdzenia przez Ministerstwo Żeglugi (Centralny Zarząd Rybołówstwa Morskiego), że nie wykonali umowy kontraktacyjnej lub w przypadku stwierdzenia przez organ finansowy, że zadeklarowane przez podatnika, stosownie do przepisu § 7, kwoty uzyskane ze sprzedaży połowów nie obejmują całości dokonanych przez podatnika obrotów. W tych przypadkach kwoty wpłacone tytułem zryczałtowanego podatku zalicza się na podatek dochodowy za dany rok."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.