§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 12 maja 1930 r. o postępowaniu z funduszami uzyskanemi z parcelacji z wolnej ręki lub z przymusowej sprzedaży majątków, związanych stałemi ograniczeniami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.111.915

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 12 maja 1930 r. wydanem w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Rolnictwa i Sprawiedliwości o postępowaniu z funduszami uzyskanemi z parcelacji z wolnej ręki lub t przymusowej sprzedaży majątków, związanych stałemi ograniczeniami (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 515) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 i w cz. 4 § 5 wyraz "okręgowego" zastępuje się wyrazem: "powiatowego";
2)
w punkcie B. lit. a) § 2 i w § 4 wyraz: "okręgowy" zastępuje się wyrazem: "powiatowy";
3)
w cz. 1 § 11 wyraz: "okręgowy" zastępuje się wyrazem: "właściwy".