Zm.: rozporządzenie z dnia 10 maja 1938 r. o warunkach służby przygotowawczej i zasadach odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Województwa Śląskiego przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.3.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 stycznia 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 10 stycznia 1939 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 maja 1938 r. o warunkach służby przygotowawczej i zasadach odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Województwa Śląskiego przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych.

Na podstawie art. 102a ust. (2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o służbie w Policji Województwa Śląskiego (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 662) w brzmieniu ustawy z dnia 10 marca 1938 r. w sprawie zmiany przepisów o służbie w Policji Województwa Śląskiego (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 133) zarządzam, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 maja 1938 r. o warunkach służby przygotowawczej i zasadach odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Województwa Śląskiego przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 322), w rozdziale IV dodaje się po § 20 nowy paragraf, jako § 20a, w brzmieniu następującym:

"§ 20a. (1) W razie śmierci kandydata kontraktowego przyznaje się osobie, która poniosła koszty pogrzebu, zwrot tych kosztów, na zasadach obowiązujących w stosunku do szeregowych Policji Województwa Śląskiego.

(2) Wysokość wynagrodzenia kandydata kontraktowego dla wymiaru zwrotu kosztów pogrzebu określa się na 90 zł miesięcznie."

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.