Zm.: rozporządzenie z dnia 1 stycznia 1934 r. o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.43.358

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 1938 r.
o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Na podstawie art. 24 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr 89, poz. 705) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 24) wprowadza się zmiany następujące:
1)
po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu następującym:

"§ 7a. Pracownikom, pełniącym służbę w mieście Gdyni, przyznaje się dodatek lokalny w następującej wysokości:

1) pracownikom etatowym i praktykantom:

w grupie uposażeniazłotych miesięcznie
1200
2140
3110
490
580
670
760
850
940
1040
1130
1230
1320
1420

2) pracownikom stałym:

w kategorii płacyopłacanym według
tabeli płac Atabeli płac B
złotych dziennie
11.601.30
21.601.30
31.201.00
41.201.00
50.800.70
60.800.70
2)
w § 8 skreśla się wyraz "Gdyni", zaś wyrazy "Królewskiej Hucie" zastępuje się wyrazem "Chorzowie".
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Komunikacji.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1938 r.