Zm.: rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.8.46

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1956 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 marca 1956 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Na podstawie art. 17 dekretu z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach mleka (Dz. U. Nr 50, poz. 245) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych (Dz. U. z 1953 r. Nr 50, poz. 251 i z 1955 r. Nr 44, poz. 279), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Spółdzielnie produkcyjne zwolnione są od obowiązku dostaw mleka w pierwszym i drugim roku prowadzenia zespołowej gospodarki rolnej. W latach tych obowiązek dostaw mleka ciąży na członkach spółdzielni wyłącznie z ich działek przyzagrodowych.";

2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Norma dostawy z jednego hektara użytków rolnych wynosi w trzecim i następnych latach prowadzenia przez spółdzielnię zespołowej gospodarki rolnej - 30% normy obowiązującej w danym powiecie dla gospodarstw indywidualnych.";

3)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Użytki rolne wniesione przez nowowstępujących członków do spółdzielni produkcyjnych, prowadzących zespołową gospodarkę rolną trzeci rok lub więcej lat, obciążane będą w pierwszych dwóch latach zespołowych zbiorów z tych użytków normą wynoszącą 50% normy obowiązującej daną spółdzielnię.

2. Użytki rolne wniesione przez nowowstępujących członków do spółdzielni produkcyjnych, prowadzących zespołową gospodarkę rolną drugi rok i zwolnionych w tym roku z obowiązkowych dostaw mleka (§ 2 ust. 1), obciążane będą w następnym roku zespołowych zbiorów z tych użytków normą wynoszącą 50% normy obowiązującej daną spółdzielnię.

3. W następnych latach obowiązek dostaw z użytków rolnych wniesionych przez nowowstępujących członków (ust. 1 i 2) ustala się przez zastosowanie pełnej normy obowiązującej daną spółdzielnię."

Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Skupu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1956 r.