§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.44.279

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 1955 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne, należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych (Dz. U. Nr 50, poz. 251) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 13 dodaje się §§ 13a i 13b w brzmieniu:

"§ 13a. Obniża się wysokość obowiązkowych dostaw mleka spółdzielniom produkcyjnym:

a) prowadzącym wychów cieląt z własnej hodowli lub nabywającym cielęta do hodowli zespołowej - o 300 litrów za każde cielę zatrzymane do chowu,

b) prowadzącym wychów cieląt zakontraktowanych przez upoważnione do tego przedsiębiorstwo państwowe - o 400 litrów za każde cielę,

c) prowadzącym wychów cieląt od krów zapisanych do ksiąg wstępnych i głównych lub nabywającym cielęta od tych krów do hodowli zespołowej - o 400 litrów za każde cielę,

d) prowadzącym wychów jałówek zakontraktowanych przez upoważnione do tego przedsiębiorstwo państwowe - o 400 litrów za każdą zakontraktowaną jałówkę.

§ 13b. Zwalnia się od obowiązku dostaw mleka gospodarstwa, należące do Funduszu Wczasów Pracowniczych i do Centralnego Zarządu Konsumów";

2)
w § 17 wyraz "11" zastępuje się wyrazami "11 ust. 1 lit. d) i f), i ust. 2".