Zm.: rozporządzenie wykonawcze do ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.3.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: OBRONY NARODOWEJ, ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZIEM ODZYSKANYCH ORAZ PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 20 grudnia 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Sprawiedliwości, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa oraz Komunikacji o zmianie rozporządzenia wykonawczego do ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym.

Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 220 i z 1945 r. Nr 8, poz. 37) zarządza się, co następuje:
W § 487 rozporządzenia Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej z dnia 7 lutego 1939 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Komunikacji w sprawie wykonania ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 131) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w ust. 1 lit. a) wyrazy "ponad 6 miesięcy" zastępuje się wyrazami: "ponad 2 miesiące";
2)
w ust. 1 lit. c) średnik zastępuje się kropką;
3)
w ust. 1 skreśla się wyrazy: "d) wyjazdu z miejsca zamieszkania na czasowy pobyt, trwający od 2 do 6 miesięcy i powrotu z tego wyjazdu";
4)
po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"(4) Niezależnie od obowiązków wymienionych w ust. 1 oficerowie rezerwy i stanu spoczynku obowiązani są, w razie zmiany miejsca zamieszkania (ust. 1 lit. a), złożyć pisemny meldunek o tej zmianie rejonowemu komendantowi uzupełnień, w którego ewidencji dotąd pozostawali, oraz zgłosić się osobiście u rejonowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania. Jeżeli właściwość rejonowego komendanta uzupełnień nie ulega zmianie, można ograniczyć się do złożenia meldunku pisemnego. Meldunki (pisemny i osobisty) winny być złożone w przeciągu 14 dni, licząc od dnia zmiany miejsca zamieszkania".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.