Zm.: rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej. - Dz.U.2012.223 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.223

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 lutego 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej

Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej (Dz. U. Nr 23, poz. 137 oraz z 2009 r. Nr 216, poz. 1680) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. W razie odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się do komisji w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom lekarskim, do których żołnierz został zobowiązany, dowódca jednostki niezwłocznie występuje do organu zwalniającego, za pośrednictwem organu właściwego do wyznaczania na stanowisko służbowe, z wnioskiem o zwolnienie żołnierza z zawodowej służby wojskowej.";

2)
w § 11:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Dowódca jednostki, do którego wpłynęło wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej żołnierza, przesyła je drogą służbową do organu zwalniającego oraz informuje bezpośrednio dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr o wypowiedzeniu przez żołnierza stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej, w terminie pięciu dni od dnia wpłynięcia do jednostki tego wypowiedzenia.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Organ zwalniający informuje bezpośrednio dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr o skróceniu okresu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej, o którym mowa w art. 114 ust. 6 ustawy, w terminie pięciu dni od dnia dokonania tej czynności.",

c)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Organ zwalniający informuje bezpośrednio dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr o wyrażeniu zgody na wycofanie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie pięciu dni od dnia dokonania tej czynności.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396.