§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zrzeszeń właścicieli domów. - Dz.U.1965.13.96 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zrzeszeń właścicieli domów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.13.96

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 1965 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 23 grudnia 1963 r. w sprawie zrzeszeń prywatnych właścicieli domów (Dz. U. z 1964 r. Nr 1, poz. 2) wprowadza się następującą zmianę:

w § 1 ust. 2 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Jeżeli w danym mieście jest duża ilość budynków stanowiących własność osób prywatnych, organ do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydium właściwej rady narodowej może wyrazić zgodę na utworzenie zrzeszenia nawet w tym wypadku, gdy wnioski w sprawie utworzenia zrzeszenia zgłosi mniej niż 25% ogółu właścicieli, jednak nie mniej niż 100 właścicieli domów".