Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.38.244

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 października 1964 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

Na podstawie art. 4 ust. 3 oraz art. 10 ust. 1 art. 13 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 224, z 1960 r. Nr 52, poz. 303 i z 1963 r. Nr 22, poz. 113) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 14 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 1962 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. Nr 62, poz. 297) dodaje się lit. d) w brzmieniu:

"d) zakład obowiązany jest prowadzić ewidencję przyjmowanej do naprawy broni; w ewidencji należy w szczególności uwzględnić: nazwisko, imię i adres właściciela broni, numer zezwolenia na broń i organ, który zezwolenie wydał, datę przyjęcia broni do naprawy oraz datę i pokwitowanie odbioru broni przez właściciela".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.