Zm.: rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.17.168

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lipca 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 lipca 1971 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia.

Na podstawie art. 1 ust. 3, art. 5 ust. 3, art. 6 i art. 9 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 8, poz. 48) oraz art. 2 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umarzaniu i udzielaniu ulg w spłacaniu należności państwowych (Dz. U. Nr 17, poz. 92) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia (Dz. U. z 1964 r. Nr 22, poz. 146, z 1968 r. Nr 16, poz. 101 i z 1969 r. Nr 7, poz. 59 i Nr 14, poz. 101 i z 1970 r. Nr 7, poz. 57) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
pkt 4 skreśla się,
b)
dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) "komisje uczelniane" - uczelniane komisje opiniujące w sprawach zatrudniania absolwentów szkół wyższych";

2)
w § 2:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Absolwenci, o których mowa w ust. 1, są zatrudniani na podstawie planu ustalanego corocznie przez Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac.",

b)
dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

"3. Okres zatrudnienia (ust. 2) ustala się na 3 lata, chyba że przepisy szczególne ustalają okres krótszy.";

3)
tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

"Plan rozdziału absolwentów";

4)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac ustala plan rozdziału absolwentów zgodnie z kierunkiem polityki zatrudnienia na podstawie:

1) informacji ministrów, którym podlegają szkoły wyższe, o przewidywanej na koniec danego roku szkolnego liczbie studentów określonych lat studiów,

2) zapotrzebowania na absolwentów szkół wyższych zgłoszonego przez:

a) właściwych ministrów w odniesieniu do zakładów pracy objętych planowaniem centralnym,

b) przewodniczących prezydiów wojewódzkich rad narodowych w odniesieniu do zakładów pracy objętych planowaniem terenowym,

c) centralne organy organizacji spółdzielczych i społecznych w odniesieniu do tych organizacji.

2. Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i przewodniczącymi prezydiów wojewódzkich rad narodowych może ustalić, że plan rozdziału absolwentów niektórych szkół wyższych lub niektórych kierunków studiów tych szkół - będą ustalać we własnym zakresie właściwi ministrowie lub przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych.";

5)
po § 3 dodaje się § 3a i 3b w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Planem określonym w § 2 ust. 2 powinny być objęte uspołecznione zakłady pracy, w których występuje niedobór kadr z wyższym wykształceniem, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb preferowanych branż rozwojowych i kombinatów.

2. W celu umożliwienia absolwentom dokonania wyboru miejsc pracy ustalona w planie liczba propozycji pracy powinna być wyższa o około 20% od przewidywanej liczby absolwentów podlegających planowemu zatrudnieniu.

3. Szczegółowe zasady ustalania i realizacji planu rozdziału absolwentów przez poszczególnych ministrów, przewodniczących prezydiów wojewódzkich rad narodowych, centralne organy organizacji spółdzielczych i społecznych oraz termin zgłaszania przez podległe jednostki zapotrzebowania na absolwentów określi Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.

§ 3b. Zasady planowania i tryb rozdziału absolwentów, którzy zostali skierowani na studia wyższe za granicę, określi Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac w porozumieniu z Ministrem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego";

6)
skreśla się rozdział 3 "Planowanie umów przedwstępnych" (§ 4-7) i rozdział 4 "Planowanie skierowań do pracy" (§ 8-10);
7)
rozdział 5, 6 i 7 łączy się w jeden rozdział, który staje się rozdziałem 3 o tytule:

"Realizacja planu rozdziału absolwentów";

8)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Plan rozdziału absolwentów realizowany jest w drodze:

1) umów o stypendia fundowane,

2) umów przedwstępnych,

3) skierowań do pracy.";

9)
po § 11 dodaje się §§ 11a, 11b i 11c w brzmieniu:

"§ 11a. Umowy o stypendia fundowane mogą być zawierane między studentami a zakładami pracy objętymi planem rozdziału absolwentów. Umowy o stypendia fundowane mogą być również zawierane między studentami a jednostkami nadrzędnymi nad zakładami pracy fundującymi stypendia na rzecz podległych zakładów.

§ 11b. 1. Umowa o stypendium fundowane powinna określać w szczególności:

1) strony zawierające umowę,

2) zasady odbywania wstępnego stażu pracy lub praktyki zawodowej (podyplomowej) oraz miejsce odbywania tego stażu,

3) rodzaj pracy (w sposób ogólny), którą student ma wykonywać po odbyciu wstępnego stażu pracy lub praktyki zawodowej (podyplomowej), przy czym rodzaj pracy określony w umowie o stypendium fundowane powinien być zgodny z kierunkiem studiów odbywanych przez studenta,

4) przepisy regulujące wysokość wynagrodzenia za pracę,

5) okres, na jaki umowa o pracę będzie zawarta, łącznie z okresem wstępnego stażu pracy lub praktyki zawodowej (podyplomowej),

6) przewidywany termin podjęcia pracy.

2. Okres zatrudnienia przewidziany w umowie o stypendium fundowane obejmuje również okres odbywania wstępnego stażu pracy lub praktyki zawodowej (podyplomowej).

3. W umowach o stypendia fundowane zawieranych ze studentami kierunków studiów, dla których obowiązują specjalne warunki odbywania wstępnego stażu pracy lub praktyki zawodowej (podyplomowej), należy zastrzec, że w razie skierowania absolwenta na staż lub praktykę do innego zakładu pracy, odpowiadającego takim warunkom, przewidywany termin podjęcia pracy, ulegnie przesunięciu o czas odbywania tego stażu (praktyki), a do przewidywanego w umowie stypendialnej okresu, na jaki umowa o pracę ma być zawarta, wliczy się okres odbywania stażu (praktyki).

4. W umowie o stypendium fundowane zawieranej ze studentem zamiejscowym należy zapewnić mieszkanie zgodnie z przepisami § 24-29 rozporządzenia.

5. Wzór umowy o stypendium fundowane ustali Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz Ministrem Finansów.

6. Do umów o stypendia fundowane w sprawach nie unormowanych niniejszym rozporządzeniem stosuje się przepisy rozporządzenia o pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych.

§ 11c. 1. Absolwent, który w czasie studiów zawarł umowę o stypendium fundowane, obowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia ukończenia studiów uzgodnić z pełnomocnikiem dokładną datę stawienia się do zakładu pracy w celu podjęcia pracy. Podjęcie pracy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia ukończenia studiów.

2. O ustalonym terminie podjęcia pracy przez absolwenta pełnomocnik zawiadamia zakład pracy, z którym absolwent zawarł umowę o stypendium fundowane, oraz organ do spraw zatrudnienia prezydium wojewódzkiej rady narodowej właściwej ze względu na siedzibę zakładu pracy.";

10)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. Umowy przedwstępne mogą być zawierane między studentami a zakładami pracy objętymi planem rozdziału absolwentów.

2. Do umów przedwstępnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 11b ust. 1-4 oraz § 11c.

3. Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych ustali wzór umowy przedwstępnej.

4. Wzór umowy przedwstępnej dla kandydatów na pracowników naukowo-dydaktycznych, zawieranej pomiędzy szkołami wyższymi a studentami, ustali Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz Centralną Radą Związków Zawodowych.";

11)
w § 14 pkt 1 wyrazy "umów przedwstępnych" zastępuje się wyrazami "rozdziału absolwentów";
12)
§ 17 skreśla się;
13)
w § 19:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Skierowanie do pracy wydaje pełnomocnik, uwzględniając opinię komisji uczelnianej.",

b)
w ust. 2 na końcu ostatniego zdania i w ust. 5 skreśla się wyrazy "w porozumieniu z przedstawicielem, o którym mowa w ust. 1",
c)
w ust. 4 skreśla się wyrazy "z przedstawicielem, o którym mowa w ust. 1 i";
14)
w § 20 skreśla się wyrazy "oraz do organu do spraw zatrudnienia prezydium rady narodowej właściwej ze względu na siedzibę zakładu pracy";
15)
§ 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. Do skierowań do pracy stosuje się odpowiednie przepisy § 11b ust. 1-4 oraz § 11c.";

16)
po § 21 dodaje się §§ 21a i 21b w brzmieniu:

"§ 21a. 1. Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac określa szczegółowo zadania i zasady działania pełnomocników, z tym że może ustalić zadania nie przewidziane w rozporządzeniu, mając na celu prawidłowy przebieg realizacji przepisów ustawy.

2. Tryb działania pełnomocników Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac określa w porozumieniu z właściwymi ministrami, którym podlegają szkoły wyższe.

§ 21b. Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac jest służbowym przełożonym pełnomocników.";

17)
w § 22 ust. 1 wyrazy "§ 17" zastępuje się wyrazami "§ 11c";
18)
w § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Pomocy określonej w ust. 1 udziela się również zamiejscowym studentom, którzy zawarli umowę stypendialną lub przedwstępną, a także absolwentom, którzy podjęli pracę w miejscu stałego zamieszkania w miejscowości nie będącej miastem wojewódzkim lub miastem stanowiącym powiat miejski.";

19)
w § 29 skreśla się ust. 2;
20)
§ 40 otrzymuje brzmienie:

"§ 40. 1. Do rozpatrywania spraw wynikłych w związku z zatrudnieniem pracownika-absolwenta powołany jest organ do spraw zatrudnienia prezydium wojewódzkiej rady narodowej właściwej ze względu na miejsce zatrudnienia, zwany w dalszym ciągu rozporządzenia "organem zatrudnienia".

2. Organ zatrudnienia rozpatruje sprawy na wniosek pracownika-absolwenta lub zakładu pracy w razie:

1) naruszenia przez zakład pracy podstawowych obowiązków względem pracownika-absolwenta,

2) nieuwzględnienia przez jednostkę nadrzędną wniosku pracownika-absolwenta o przeniesienie go do innego zakładu pracy podległego tej jednostce (§ 39),

3) innych niż wymienione w pkt 1-2 sprawach, jeżeli interwencje podjęte w trybie § 37 nie dały pozytywnego wyniku,

4) powstania warunków uzasadniających odroczenie lub zwolnienie pracownika-absolwenta od wykonywania obowiązku przewidzianego w ustawie, bądź skierowania go do innego zakładu pracy.

3. Organ zatrudnienia po zbadaniu sprawy oraz po wysłuchaniu pracownika-absolwenta i przedstawiciela zakładu pracy w razie niemożności innego rozstrzygnięcia sprawy wydaje decyzję, w której orzeka o:

1) rozwiązaniu umowy o pracę i skierowaniu pracownika-absolwenta do innego zakładu pracy; skierowanie do zakładu położonego na terenie innego województwa następuje w porozumieniu z organem do spraw zatrudnienia prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej,

2) odroczeniu pracownikowi-absolwentowi wykonywania obowiązku przewidzianego w ustawie,

3) zwolnieniu pracownika-absolwenta od wykonywania obowiązku przewidzianego w ustawie.

4. W razie stwierdzenia, że pracownik-absolwent uchyla się od wykonywania obowiązku przewidzianego w ustawie, organ zatrudnienia wydaje orzeczenie o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia (§ 50).";

21)
§ 41 i 42 skreśla się;
22)
w § 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli w decyzji, o której mowa w ust. 2, orzeczono o skierowaniu pracownika-absolwenta do innego zakładu pracy lub o zwolnieniu albo o odroczeniu obowiązku przewidzianego w ustawie, skierowanie lub odpowiednie zaświadczenie wydaje organ zatrudnienia.";

23)
w § 44 ust. 2 pkt 4 wyrazy "Komitetu Centralnego" zastępuje się wyrazami "Zarządu Głównego";
24)
w § 45:
a)
ust. 3 i 5 skreśla się,
b)
ust. 4 i 6 otrzymują brzmienie:

"4. Wnioski Komisji Centralnej przedkładane są Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac w celu wydania decyzji.

6. Decyzja Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac jest ostateczna.";

25)
§ 46 otrzymuje brzmienie:

"§ 46. 1. W razie wydania przez Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac decyzji o skierowaniu pracownika-absolwenta do innego zakładu pracy, o zwolnieniu lub o odroczeniu obowiązku przewidzianego w ustawie, skierowanie lub odpowiednie zaświadczenie wydaje organ zatrudnienia wskazany w decyzji.

2. W razie stwierdzenia, że pracownik-absolwent uchyla się od wykonywania obowiązku przewidzianego w ustawie, Komitet Pracy i Płac przekazuje sprawę do organu zatrudnienia w celu wydania orzeczenia o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia (§ 50).";

26)
w § 47 ust. 2 wyrazy "§ 42" zastępuje się wyrazami "§ 40 ust. 3 i 4";
27)
w § 48:
a)
w ust. 1 wyrazy "§ 11 ust. 2, § 17 ust. 1" zastępuje się wyrazami "§ 11c ust. 1, § 12 ust. 2",
b)
w ust. 4 skreśla się wyrazy: "i do Komitetu Pracy i Płac";
28)
po rozdziale 13 dodaje się rozdział 13a i w nim § 48a w brzmieniu:

"Rozdział 13a.

Odroczenie wykonywania obowiązku przewidzianego w ustawie.

§ 48a. 1. Pełnomocnik w porozumieniu z komisją uczelnianą odracza absolwentowi wykonywanie obowiązku przewidzianego w ustawie, jeżeli jest to uzasadnione:

1) długotrwałą chorobą, nie kwalifikującą jednak absolwenta do uzyskania inwalidztwa I lub II grupy, stwierdzoną odpowiednim zaświadczeniem komisji lekarskiej,

2) urodzeniem dziecka i koniecznością zapewnienia mu opieki,

3) powołaniem do pełnienia funkcji z wyboru w organizacji społecznej lub politycznej,

4) przyjęciem na asystenckie studia przygotowawcze.

2. Pełnomocnik po zasięgnięciu opinii szkoły wyższej w porozumieniu z komisją uczelnianą może odroczyć absolwentowi wykonywanie obowiązku przewidzianego w ustawie, jeżeli absolwent bezpośrednio po ukończeniu studiów zostanie przyjęty na studia doktoranckie lub na dalsze studia wyższe, do których podjęcia wymagane jest posiadanie dyplomu szkoły wyższej.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracowników-absolwentów. Odroczenia udziela organ zatrudnienia prezydium wojewódzkiej rady narodowej właściwej ze względu na siedzibę zakładu pracy w porozumieniu z tym zakładem.

4. Po upływie okresu odroczenia absolwent (pracownik-absolwent) powinien niezwłocznie zgłosić się do pełnomocnika (organu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 3) w celu uzyskania skierowania do pracy; w razie niezgłoszenia się stosuje się odpowiednio przepisy § 48. Od obowiązku zgłoszenia się do pełnomocnika (organu zatrudnienia) zwolnieni są absolwenci (pracownicy-absolwenci), którzy po ukończeniu asystenckich studiów przygotowawczych zostali powołani na stanowiska pracowników naukowo-dydaktycznych.

5. Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac może odroczyć na wniosek absolwenta (pracownika-absolwenta) wykonywanie obowiązku przewidzianego w ustawie w szczególnie uzasadnionych wypadkach innych niż wymienione w ust. 1 i 2.";

29)
w § 49:

1) w ust. 1 pkt 3 skreśla się wyrazy "na podstawie umów stypendialnych lub przedwstępnych",

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pracownicy-absolwenci, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, podlegają jednak obowiązkowi przewidzianemu w ustawie, jeżeli przed upływem trzech lat od dnia podjęcia pracy w szkole wyższej stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu.";

3) w ust. 5 wyrazy "§ 42 i 45 ust. 3-5" zastępuje się wyrazami "§ 40 i 45",

4) w ust. 6:

a) w pkt 2 wyrazy "42 ust. 2 pkt 2" zastępuje się wyrazami "§ 40 ust. 3 pkt 3",

b) pkt 3 skreśla się;

30)
po § 49 dodaje się nowy § 49a w brzmieniu:

"§ 49a. Absolwenci, o których mowa w § 49 ust. 1 pkt 3 i 4, korzystają ze świadczeń określonych w rozdziale 9 rozporządzenia.";

31)
§ 50 otrzymuje brzmienie:

"§ 50. 1. Organem orzekającym o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia, zwanym dalej "organem orzekającym", jest organ do spraw zatrudnienia prezydium wojewódzkiej rady narodowej:

1) właściwej ze względu na siedzibę pełnomocnika, który występuje z wnioskiem o wszczęcie postępowania w wypadkach określonych w § 36 i w § 48 ust. 3,

2) właściwej ze względu na miejsce zatrudnienia pracownika-absolwenta w wypadkach określonych w § 40 ust. 4 i § 46 ust. 2 oraz § 48a ust. 4.

2. W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 organ orzekający wszczyna postępowanie z urzędu.

3. Przez koszty wykształcenia rozumie się koszty wykształcenia absolwenta określone w trybie przewidzianym w ustawie oraz otrzymane w toku studiów stypendia (art. 7 ust. 1 ustawy).";

32)
§ 51 otrzymuje brzmienie:

"§ 51. Wniosek, o którym mowa w § 50 ust. 1 pkt 1, powinien zawierać:

1) dane personalne absolwenta,

2) określenie sumy podlegającej zwrotowi,

3) wskazanie podstawy faktycznej i prawnej uzasadniającej obowiązek zwrotu kosztów wykształcenia.";

33)
skreśla się rozdział 16 "Zakres działania pełnomocników" (§ 61 i 62) oraz rozdział 17 "Zatrudnianie absolwentów wyższych szkół zagranicznych" (§ 63);
34)
w § 64 wyrazy "przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1964 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 4, poz. 23)" zastępuje się wyrazami "przepisy w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych".
Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac ogłosi w drodze obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji rozdziałów, paragrafów, ustępów i punktów.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac, Ministrowi Finansów, ministrom, którym podlegają szkoły wyższe, innym zainteresowanym ministrom oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1971 r.