Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad ustalania ceny domów mieszkalnych i gruntów budowlanych sprzedawanych przez Państwo, sposobu spłaty należności, sposobu zaliczania na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez nabywcę oraz kategorii osób korzystających z pierwszeństwa przy nabywaniu domów i gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.9.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 marca 1967 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania ceny domów mieszkalnych i gruntów budowlanych sprzedawanych przez Państwo, sposobu spłaty należności, sposobu zaliczania na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez nabywcę oraz kategorii osób korzystających z pierwszeństwa przy nabywaniu domów i gruntów.

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych (Dz. U. Nr 31, poz. 132 i Nr 41, poz. 192) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zasad ustalania ceny domów mieszkalnych i gruntów budowlanych, sposobu spłaty należności, sposobu zaliczania na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez nabywcę oraz kategorii osób korzystających z pierwszeństwa przy nabywaniu domów i gruntów (Dz. U. z 1957 r. Nr 44, poz. 204, z 1958 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 157, z 1960 r. Nr 46, poz. 275 i z 1962 r. Nr 13, poz. 59) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie zasad zbywania przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych";

2)
w § 1 ust. 3 wyrazy "Prezydia rad narodowych" zastępuje się wyrazami "Organy do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów rad narodowych";
3)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Cenę sprzedaży budynku wybudowanego do dnia 31 grudnia 1965 r. stanowi wartość jego odtworzenia zmniejszona stosunkowo do stopnia zużycia lub zniszczenia budynku. Stopień zużycia lub zniszczenia budynku ustalają biegli podczas dokonywania szacunku.

2. Cena sprzedaży budynku wybudowanego po dniu 31 grudnia 1965 r. równa się poniesionym przez inwestora nakładom na budowę, pomniejszonym o obowiązujące odpisy amortyzacyjne.

3. Cenę sprzedaży domów znajdujących się w budowie stanowią poniesione przez inwestora koszty budowy.";

4)
§ § 3, 4 i 5 skreśla się;
5)
§ 7a otrzymuje brzmienie:

"§ 7a. 1. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, żołnierze wchodzący w skład Odrodzonego Wojska Polskiego w okresie przed 9 maja 1945 r., uczestnicy kampanii wrześniowej 1939 r., żołnierze polskich formacji przy armiach sojuszniczych z okresu od września 1939 r. do 9 maja 1945 r., żołnierze Armii Radzieckiej z okresu od 22 czerwca 1941 r. do 9 maja 1945 r. posiadający obywatelstwo polskie, uczestnicy walk partyzanckich z Niemcami i ich sprzymierzeńcami, o ile nie występowali przeciwko Polsce Demokratycznej, a wchodzili w skład Gwardii Ludowej, Armii Ludowej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Polskiej Armii Ludowej i Korpusu Bezpieczeństwa, członkowie partyzantek radzieckich i jugosłowiańskich posiadający obywatelstwo polskie, a także więźniowie polityczni z okresu od września 1939 r. do 9 maja 1945 r. oraz wdowy i sieroty po wymienionych żołnierzach, uczestnikach walk partyzanckich i więźniach politycznych - korzystają ze zniżki przy nabywaniu domów mieszkalnych, wybudowanych przed 1 stycznia 1950 r. (budownictwo stare), oraz przy sprzedaży i ustanawianiu na ich rzecz wieczystego użytkowania działek budowlanych, położonych na terenie Ziem Zachodnich i Północnych, w wysokości 10% ceny sprzedaży (opłat za wieczyste użytkowanie).

2. Zniżka przewidziana w ust. 1 przysługuje niezależnie od ulg przewidzianych w § 8.

3. Osoby wymienione w ust. 1, z którymi zostały zawarte umowy sprzedaży domów mieszkalnych i działek budowlanych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, mogą uzyskać ulgę w wysokości 10% ceny sprzedaży przy odpowiednim zastosowaniu przepisów ust. 2. Osoby te korzystają również z tych samych ulg w opłatach za tereny oddane im w wieczyste użytkowanie przy uiszczaniu opłat przypadających do zapłaty po dniu 1 stycznia 1967 r. Ulgi w wysokości 10% przysługują od całej ceny sprzedaży budynku, z tym jednak że podlegają uwzględnieniu przy uiszczaniu należności przypadającej do zapłaty po 1 stycznia 1967 r. i jedynie do wysokości nie spłaconej części ceny ustalonej z zastosowaniem ulgi.";

6)
w § 9 wyrazy "§ 3 i 4" zastępuje się wyrazami "§ 2";
7)
w § 14b ust. 3 wyrazy "do 35 lat" zastępuje się wyrazami "do 45 lat";
8)
§ 17 skreśla się;
9)
we wszystkich przepisach rozporządzenia wyrazy "spółdzielnia mieszkaniowa typu lokatorskiego" zastępuje się wyrazami "spółdzielnia mieszkaniowa" w odpowiednim przypadku.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie sposobu zaliczania na pokrycie ceny nabywanych od Państwa nieruchomości wartości pozostawionego za granicą mienia nieruchomego oraz sposobu ustalania wartości tego mienia (Dz. U. Nr 44, poz. 205) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wartość mienia pozostawionego za granicą ustala się na podstawie danych określających rodzaj i rozmiary tego mienia:

1) wartość budynków - stosując odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zasad zbywania przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych (Dz. U. z 1957 r. Nr 44, poz. 204, z 1958 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 157, z 1960 r. Nr 46, poz. 275, z 1962 r. Nr 13, poz. 59 i z 1967 r. Nr 9, poz. 40),

2) wartość gruntów - przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o odszkodowaniu zawartych w ustawie z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1961 r. Nr 18, poz. 94)."

Przy sprzedaży na rzecz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego domów przekazanych im faktycznie we władanie do dnia 31 grudnia 1965 r. stosuje się w zakresie ceny sprzedaży dotychczasowe przepisy, jeżeli przeniesienie własności na rzecz tych spółdzielni nie mogło nastąpić ze względu na niedokonanie w księgach wieczystych wpisu tytułu własności Państwa.
Minister Gospodarki Komunalnej ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zasad ustalania ceny domów mieszkalnych i gruntów budowlanych sprzedawanych przez Państwo, sposobu spłaty należności, sposobu zaliczania na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez nabywcę oraz kategorii osób korzystających z pierwszeństwa przy nabywaniu domów i gruntów z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom Gospodarki Komunalnej i Finansów oraz innym zainteresowanym ministrom.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.