Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.37.164

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 marca 1996 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych za granicą.

Na podstawie art. 58 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1995 r. w sprawie zasad reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych za granicą (Dz. U. Nr 143, poz. 707) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Zakład ubezpieczeń w zawieranych umowach reasekuracyjnych nie może zobowiązać się do przekazania reasekuratorom zagranicznym mającym siedzibę na terytorium jednego państwa, z wyjątkiem państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), więcej niż 25% składki przypisanej brutto ze wszystkich ubezpieczeń bezpośrednich w danym roku obrotowym.";

2) skreśla się § 4.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1996 r.