Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.23.105

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 1978 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 września 1978 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1975 r. Nr 34, poz. 188), po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 października 1975 r. w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki (Dz. U. z 1975 r. Nr 35, poz. 193 i z 1976 r. Nr 40, poz. 237) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przysługującego z tytułu zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy, poza składnikami wynagrodzenia określonymi w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1975 r. Nr 34, poz. 188) uwzględnia się także:

1) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych bez dodatku z tego tytułu,

2) wynagrodzenie za dni wolne udzielone z tytułu pracy na morzu w niedziele i święta w żegludze międzynarodowej i w rybołówstwie morskim,

3) dodatki za pracę w porze nocnej oraz za pracę w niedziele i święta, wynikającą z obowiązującego harmonogramu pracy,

4) składniki wynagrodzenia wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia."

Zasiłki, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, do czasu ustania tego prawa wypłaca się w wysokości wynikającej z dotychczasowych przepisów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1978 r.