Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.38.168

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 marca 1996 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu rozliczeń w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601, z 1995 r. Nr 99, poz. 486 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 33) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu rozliczeń w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości (Dz. U. Nr 72, poz. 315 i z 1992 r. Nr 46, poz. 205) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Rozliczenia, o których mowa w § 3 i 4, podlegają waloryzacji. Waloryzacji dokonuje się stosując wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Zwaloryzowana kwota nie może być większa od wartości nieruchomości w dniu jej zwrotu."

§  2. Przepisy § 1 mają zastosowanie również do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.