Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.52.334

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 10 maja 1997 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach bydgoskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, legnickim, krakowskim, łódzkim, skierniewickim, toruńskim, wałbrzyskim, włocławskim i wrocławskim.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332, z 1993 r. Nr 47, poz. 212, z 1994 r. Nr 127, poz. 627 i z 1997 Nr 6, poz. 31) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 11 września 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach bydgoskim, elbląskim, gorzowskim, legnickim, krakowskim, łódzkim, skierniewickim, toruńskim, wałbrzyskim, włocławskim i wrocławskim (Dz. U. Nr 35, poz. 179, z 1995 r. Nr 129, poz. 627, z 1996 r. Nr 20, poz. 95 i Nr 95, poz. 440) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 5 Wykaz dróg wojewódzkich - Województwo legnickie w części "B. Ulice miejskie zaliczone do kategorii dróg wojewódzkich" w rubryce miasta Polkowice skreśla się wyraz "Górna";
2) w załączniku nr 7 Wykaz dróg wojewódzkich - Województwo łódzkie w części "B. Ulice miejskie zaliczone do kategorii dróg wojewódzkich" w rubryce miasta Łódź skreśla się wyrazy "Lodowa, Puszkina";
3) w załączniku nr 12 Wykaz dróg wojewódzkich - Województwo wrocławskie w części "B. Ulice miejskie zaliczone do kategorii dróg wojewódzkich" wprowadza się następujące zmiany:
a) po rubryce miasta Brzeg Dolny dodaje się rubrykę w następującym brzmieniu:
12
Jelcz-LaskowiceChwałowicka, Dziuplińska, Oleśnicka, Oławska, Stawowa, Wincentego Witosa
b) po rubryce miasta Milicz dodaje się rubrykę w następującym brzmieniu:
12
Oborniki ŚląskieDworcowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prusicka, Siemianicka, Trzebnicka
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.