Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.92.643

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 maja 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

Na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2002 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej (Dz. U. Nr 176, poz. 1445) w § 3 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) danych uzyskanych od organów biorących udział w poborze;".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.