§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.261.2599

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 2004 r.
§  2.
Do spraw dotyczących wykonania analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.