§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.261.2599

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 2004 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy (Dz. U. Nr 64, poz. 408, z 1999 r. Nr 77, poz. 866 oraz z 2003 r. Nr 147, poz. 1430), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) ocenę realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony zabytków,";

2)
w § 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Ocena ochrony zabytków wchodzących w skład majątku spółki albo przedsiębiorstwa państwowego powinna określać w szczególności:

1) wykaz zabytków i oszacowanie ich klasy,

2) sposób zabezpieczenia.

3. Oceny ochrony zabytków wchodzących w skład majątku spółki albo przedsiębiorstwa państwowego dokonuje się w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków lub ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w zależności od charakteru i rodzaju zabytków.";

3)
w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zlecanie wykonania analizy następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537). W przypadku gdy zlecenia dokonuje podmiot niezobowiązany do stosowania powołanej ustawy lub finansowanie odbywa się bez udziału środków publicznych, zlecanie wykonania analizy następuje według procedury przewidzianej w rozporządzeniu.";

4)
w § 9 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert, przy czym termin ich składania nie może być krótszy niż 15 dni od dnia publikacji ogłoszenia,";

5)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Oferta powinna zostać złożona w języku polskim i składać się z dwóch oddzielnych części - merytorycznej i cenowej.

2. Podmioty ubiegające się o zlecenie wykonania analizy składają zlecającemu pisemne oświadczenie, że nie pozostają ze spółką albo przedsiębiorstwem państwowym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.";

6)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Opracowanie analizy jest finansowane:

1) z budżetu państwa, w części przeznaczonej na koszty prywatyzacji, jeżeli zlecającym jest organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego,

2) ze środków, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, jeżeli zlecającym jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa,

3) przez spółkę lub przedsiębiorstwo państwowe, zgodnie z umową zawartą ze zlecającym.";

7)
§ 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Od opracowania analizy spółki można odstąpić, jeżeli:

1) została wykonana przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, zbycie zaś akcji ma nastąpić bezpośrednio po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców,

2) akcje spółki są notowane na giełdzie papierów wartościowych lub na regulowanym rynku wtórnym,

3) zbywane są akcje spółki, z wyjątkiem spółki, o której mowa w pkt 2, w której Skarb Państwa posiada nie więcej niż 20 % kapitału zakładowego, oraz jeżeli:

a) cena akcji przeznaczonych do zbycia lub sposób jej ustalenia zostały określone w umowie sprzedaży akcji tej spółki zawartej uprzednio przez Skarb Państwa lub

b) przewidywany koszt oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki jest zbliżony do wartości księgowej akcji spółki przeznaczonych do zbycia, lub

c) wartość księgowa akcji przeznaczonych do zbycia jest ujemna lub niższa od ich wartości nominalnej, lub

d) wartość księgowa akcji przeznaczonych do zbycia jest niższa od równowartości w złotych 250.000 euro,

4) akcje należące do Skarbu Państwa w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji są zbywane na rzecz innych państwowych osób prawnych lub są zbywane spółce na zasadach określonych w art. 359 i 362 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276).

2. Od opracowania analizy przedsiębiorstwa państwowego można odstąpić, z wyłączeniem ustalenia sytuacji prawnej majątku, jeżeli księgowa wartość przedsiębiorstwa, ustalona w oparciu o bilans sporządzony na dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający wykonanie analizy, jest niższa od równowartości w złotych 25.000 euro.

3. Od opracowania analizy spółki albo przedsiębiorstwa państwowego można odstąpić w części, z wyłączeniem oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz ustalenia sytuacji prawnej majątku, jeżeli przewidywany koszt wykonania analizy przewyższa 20 % wartości spółki albo przedsiębiorstwa państwowego ustalonej w oparciu o bilans sporządzony na dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający wykonanie analizy.

4. O zakresie analizy, w przypadku, o którym mowa w ust. 3, decyduje podmiot zlecający analizę.".