Zm.: rozporządzenie w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.6.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 22 stycznia 1990 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi.

Na podstawie art. 3 ust. 2 i art. 18 dekretu z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych (Dz. U. z 1949 r. Nr 51, poz. 394) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi (Dz. U. Nr 56, poz. 276) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Zabrania się osobom dotkniętym kiłą w okresie zaraźliwym (kiły wczesnej objawowej) wykonywania następujących zajęć zarobkowych:

1) na stanowiskach fryzjerów, kosmetyków, kalotechników, manikiurzystów, masażystów, charakteryzatorów i ich pomocników,

2) na stanowiskach obsługi pasażerów w komunikacji powietrznej, wodnej i lądowej, a także miejskiej zbiorowej i indywidualnej oraz obsługi wagonów-chłodni przeznaczonych do przewozu nie pakowanych artykułów żywności,

3) na stanowiskach wymagających bezpośredniego stykania się z artykułami nie pakowanymi żywności, przy ich wyrobie, przerobie, przechowywaniu, transporcie i obrocie oraz przy przygotowywaniu i wydawaniu do spożycia,

4) na stanowiskach związanych z urzędowym badaniem mięsa oraz z nadzorem sanitarno-weterynaryjnym nad artykułami żywności,

5) na stanowiskach wymagających bezpośredniego stykania się z artykułami sanitarnymi oraz środkami farmaceutycznymi i drogeryjnymi podczas ich wyrobu, przerobu, fasowania, pakowania i wydawania,

6) na stanowiskach wymagających bezpośredniego stykania się ze zbiornikami wody, punktami rozdzielczymi wody w zakładach zaopatrujących ludność w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze oraz w zakładach przemysłowych posiadających własne ujęcie wody przeznaczonej do picia i potrzeb gospodarczych,

7) na stanowiskach związanych z przyjmowaniem, praniem, sortowaniem i wydawaniem bielizny - odzieży w zakładach pralniczych,

8) na stanowiskach pracy w zakładach służby zdrowia i opieki społecznej,

9) na stanowiskach pracy w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży do lat 18,

10) na stanowiskach pracy w domach wypoczynkowych, hotelach, pensjonatach i innych zakładach przeznaczonych na zamieszkanie,

11) na stanowiskach wymagających oczyszczania i dezynfekcji sprzętu, urządzeń, pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania czynności określonych w pkt 1-10.";

2)
skreśla się § 2 oraz powołanie się na ten przepis w § 4 ust. 1, § 6, § 9, § 10 ust. 3, § 12 ust. 1, § 13, § 14 ust. 1, § 15 i § 16 ust. 2;
3)
w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pracownicy zatrudnieni przy zajęciach określonych w § 1 i 3 pkt 1 podlegają badaniom okresowym co 12 miesięcy.";

4)
w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku braku zakładu leczniczo-zapobiegawczego badania wykonuje zakład opieki zdrowotnej ambulatoryjnej zespołu opieki zdrowotnej, na terenie którego znajduje się zakład pracy.";

5)
w § 8 po wyrazach "służby zdrowia" skreśla się przecinek i wyrazy "za zgodą właściwego wydziału zdrowia prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej,".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.